onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Ljudwin - program för ljudberäkningar i kanalsystem, överhörning i väggar, rummets absorptionsnivå, resulterande ljudtryck från flera ljudkällor vid en angiven punkt.

Ljudberäkning i kanalsystem


Programmet beräknar erforderlig ljuddämpning med hänsyn tagen till om dubbla system (till- och frånluft) eller om bara ett system finns. Hur många luftdon det finns i rummet och var dessa sitter. Rummets geometri och absorptionsdata. Det går att återanvända inmatade ljuddata för luftdon och ljuddämpare.

Väggars ljudreduktion


Beräkna en väggs försämrade ljudreduktion Rw om man sätter dörrar, fönster, överluftsdon mm.


Bygg egna överluftsdon med ljuddämpare och se hur dessa påverkar väggens reduktonstal.


Rumsabsorption


Beräkna ett rums absoptionsarea för olika material på väggar, golv och inredning.

Jämför överluftsdons ljuddämningsdata.


Jämför överluftdonens data om man anger olika referensareor.


Fabrikanter anger 1, 2 m2 eller faktiskt area.

Beräkna erforderligt ljudtryck från flera ljudkällor


Beräknar tex ljudtryck från flera fläktar på tak till en angiven punkt som kan vara tomtgräns eller grannfastighet.

För detaljerad informaton hämta manual i pdf-format.